Seminaria

 
22 września 2016, 13:00
Ruch regularnych układów wielu cząstek oddziałujących hydrodynamicznie w polu grawitacyjnym"
Dr Marta Gruca (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

Dynamika grup cząstek niebrownowskich opadających grawitacyjnie w lepkim płynie jest intensywnie badana w literaturze, zarówno dla małej jak i dużej liczby cząstek. Ciekawym zjawiskiem są ruchy oscylacyjne, jakie cząstki w takich układach wykonują. W trakcie seminarium przedstawię wyniki dotyczące badania dynamiki takiej grupy, składającej się z wielu cząstek rozmieszczonych w konfiguracjach regularnych. Układ został zbadany z zastosowaniem przybliżenia punktowego w płynie o bardzo małych liczbach Reynoldsa oraz w ośrodku przepuszczalnym. Zaprezentuję znalezione ruchy periodyczne i quasi-periodyczne oraz zakres parametrów charakteryzujących konfiguracje początkowe, dla których obserwujemy chaotyczną dynamikę.
 
   
30 czerwca 2016, 10:30
"C/O minitor for Wendelstein 7-X"
dr Ireneusz Książek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski)
 
 
24 maja 2016, 9:00
Współczynniki transportu (masy, pedu, energii, …) w plazmie - w ramach cyklu “Podstawy fizyki plazmy I fuzji jądrowej” "
dr hab. Andrzej Gałkowski (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)
 
   
10 maja 2016, 9:00
"Rozkład Boltzmanna – w ramach cyklu “Wstęp do fizyki plazmy”"
dr Grzegorz Pełka (Instytut Fizyki Plazmy I Laserowej Mikrosyntezy)
 
 
26 kwietnia 2016, 9:00
Entropia – w ramach cyklu “Wstęp do fizyki plazmy” "
dr Grzegorz Pełka (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)
 
   
21 kwietnia 2016, 13:00
"Broń termojądrowa: fizyka, rozwiązania techniczne, historia rozwoju"
dr Jacek Kaczmarczyk (Instytut Fizyki Plazmy I Laserowej Mikrosyntezy)
 
 
19 kwietnia 2016, 9:00
Równowaga jonizacyjna – w ramach cyklu “Wstęp do fizyki plazmy” "
dr Grzegorz Pełka (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)
 
   
29 marca 2016, 10:00
"Seminarium Sprawozdawcze IFPiLM za rok 2015
 
Program seminarium sprawozdawczego jest następujący:
 
 1. Prezentacje dotyczące prac zrealizowanych w ramach poszczególnych Zadań:

10:00 – 10:40     prof. Jan Badziak - Zadania 1 i 2

10:40 – 11:10     prof. Tadeusz Pisarczyk - Zadanie 3

11:10 – 11:50     dr Monika Kubkowska - Zadania 4 i 6

 

 1. Przerwa

11:50 – 12:00

 

 1. Prezentacje dotyczące prac zrealizowanych w ramach poszczególnych Zadań, c.d.:

12:00 – 12:30     dr hab. prof. Roman Zagórski - Zadanie 5

12:30 – 13:00     dr Marian Paduch - Zadanie 7

13:00 – 13:30     dr Jacek Kurzyna - Zadanie 8

 

 1. Przerwa

13:30 – 14:00

 

 1. Prezentacja zbiorcza dotycząca działalności naukowej IFPiLM w 2015 roku:

14:00 – 14:40     prof. Jerzy Wołowski

 

 1. Podsumowanie sprawozdania przez dyrektora instytutu:

14:40 – 15:00     dr hab. prof. Andrzej Gałkowski

 

Udział wszystkich pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu w seminarium jest obowiązkowy. 

 
 
25 lutego 2016, 13:00
"Badania rozkładu spontanicznych pól magnetycznych za pomocą dwu-kanałowego polaro-interferometru na układzie PALS w Pradze"
Mgr inż. Agnieszka Zaraś-Szydłowska (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)
 
Referat dotyczy eksperymentów przeprowadzonych na układzie PALS w Pradze w kwietniu oraz na przełomie września i października 2015 roku. Jednym z głównych układów diagnostycznych, stosowanych podczas eksperymentów był dwu-kanałowy polaro-interferometr. Za pomocą tego układu dokonywano pomiaru rozkładu spontanicznych pól magnetycznych oraz koncentracji elektronowej w plazmie podczas oddziaływania promieniowania laserowego z tarczą.
 
W referacie pokazano przegląd różnych metod pomiaru spontanicznych pól magnetycznych w plazmie, dokładnie omówiono efekt Faradaya i metody wykorzystującej to zjawisko w pomiarach pól magnetycznych. Zaprezentowano procedurę pomiaru oraz możliwości i ograniczenia tej metody. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych dotąd eksperymentów oraz plany kolejnych eksperymentów na układzie PALS i na układzie lasera femtosekundowego w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy w IFPiLM.
  
   
28 stycznia 2016, 12:00
"Detektory GEM od kuchni - studia materiałowe, projektowanie i montaż
Dr Ewa Kowalska-Strzęciwilk (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)
 
3 grudnia 2015, 13:00
"Broń jądrowa: fizyka, rozwiązania techniczne, historia rozwoju"
Mgr inż. Jacek Kaczmarczyk (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)
 
1. Pierwsza aplikacja reakcji termojądrowych w broni jądrowej - boosting. Dzięki boosting'owi możliwe stało się konstruowanie małych i efektywnych ładunków rozszczepieniowych - idealnych inicjatorów dla ładunków termojądrowych.
2. Podstawowe reakcje termojądrowe i neutronowe wykorzystywane w broni termojądrowej.
3. Pierwsze koncepcje broni termojądrowej: Super i Alarm Clock.
4. Wynalazek implozji radiacyjnej.
5. Opis budowy dwustopniowego ładunku termonuklearnego.
6. Modyfikacje ładunków termojądrowych.
7. Opis kilku ładunków termojądrowych.
8. Broń neutronowa. Podstawowe parametry, zasada działania, rodzaje.
Omówiono budowę pocisku artyleryjskiego W79.
  
   
19 listopada 2015, 13:00
"Fale magnetohydrodynamiczne w atmosferze Słońca" (referat dotyczy pracy doktorskiej przygotowywanej do obrony)
Mgr Piotr Chmielewski (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

W wyjaśnieniu zjawisk zachodzących w atmosferze Słońca kluczową rolę odgrywają zjawiska falowe, ze szczególnym uwzględnieniem fal magnetohydrodynamicznych. Fale magnetohydrodynamiczno-grawitacyjne są powszechnie występującymi w atmosferze słonecznej. Obserwacje ukazują wyjątkową rolę procesów falowych w dynamice atmosfery naszej gwiazdy. Jednakże pomimo dużej ilości obserwacji i coraz większej liczby odkrytych i wyjaśnionych zjawisk, wciąż nie znamy odpowiedzi na choćby najbardziej fundamentalne pytanie dotyczące sposobu ogrzewania korony słonecznej i przyspieszania wiatru słonecznego. Rozwój wyrafinowanych metod numerycznych rozwiązywania hiperbolicznych równań różniczkowych sprawiły, że w wyjaśnieniu zjawisk zachodzących w atmosferze Słońca niezwykłego znaczenia nabrały symulacje numeryczne, które pozwalają na weryfikację modeli teoretycznych i interpretację danych doświadczalnych. Niniejsza prezentacja dotyczy badań numerycznych fal magnetohydrodynamiczno-grawitacyjnych w plazmie korony słonecznej w różnych strukturach pola magnetycznego. W szczególności zostanie omówiony charakter ewolucji fal Alfvéna w otwartej strukturze pola magnetycznego w obszarach biegunowych dziur koronalnych, asymetrycznej arkadzie magnetycznej i rurze magnetycznej.
 
4 listopada 2015, 13:15
"Badania rozbłysków słonecznych prowadzone we wrocławskim Zakładzie Fizyki Słońca"
prof. dr hab. Janusz Sylwester (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
      
   
22 października 2015, 13:00
"Podstawy pomiarów polaro-interferometrycznych w niejednorodnej plazmie - badania generacji spontanicznych pól magnetycznych na eksperymencie PALS w Pradze (Republika Czeska)"
Prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

W pierwszej części seminarium przedstawiona została metodologia pomiarów polarymetrycznych. Omówione były warunki quasi-podłużnej propagacji fali EM w niejednorodnej plazmie oraz optymalnej rejestracji kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w plazmie laserowej i w urządzeniach plasma-focus biorąc pod uwagę ograniczenia w prowadzeniu pomiarów polaro-interferometrycznych na tych urządzeniach. Przedstawione były również wybrane rozwiązania układów polaro-interferometrycznych stosowane w badaniach na różnych urządzeniach plazmowych przez autora seminarium.
 
W drugiej części seminarium prezentowane były pierwsze pomiary spontanicznych pól magnetycznych (SPM), zrealizowane na eksperymencie PALS (Prague Asterix Laser System) w ramach projektu LaserLab-2117. SPM generowane były przy oddziaływaniu pojedyńczej wiązki laserowej (1315 mm) z płaskimi masywnymi tarczami wykonanymi z materiałów o różnych liczbach atomowych (plastiku i Cu). Pomiary potwierdziły azymutalną geometrię SPM generowanych w wyniku mechanizmu: skrzyżowanych gradientów temperatury i koncentracji w plazmie ablacyjnej, a ich maksymalna amplituda osiągała wartość 10 MG przy energii wiązki laserowej 250 J dla obu materiałów tarcz. Wyniki tych badań pokazały, że przestrzenny rozkład pól jest związany z charakterem ekspansji plazmy ablacyjnej, który wyraźnie zależy od materiału tarczy. Do pomiarów SPM wykorzystywany był dwu-kanałowy polaro-interferometer, zbudowany w IFPiLM. Aby zapewnić wystraczająco wysoką czasową zdolność rozdzielczość pomiarów, polaro-interferometer oświetlany był impulsem lasera femtosekundowego Ti:Sa o szerokości połówkowej około 40 fs. Wyniki pomiarów zostały porównane za analizami teoretycznymi, wykonanymi przez grupę teoretyczną z Instytutu Fizycznego im. Lebiediewa w Moskwie.
 
Uzyskane wyniki badań SPM na PALS, będą wkrótce opublikowane w Physics of Plasmas. Praca została zaakceptowana do opublikowania po bardzo przychylnych recenzjach.
 
1 października 2015, 13:00
"Detektory przewidziane do zastosowania w radialnej kamerze neutronowej"
dr hab. prof. Adam Szydłowski (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy i Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Charakterystyki promieniowania neutronowego emitowanego z plazmy wytworzonej w urządzeniu ITER:

 1. przewidywane scenariusze pracy ITER’a,
 2. wielkości mocy wydzielonej w wyniku reakcji termojądrowych,
 3. wielkości emisji neutronów, widma energetyczne tych neutronów i ich rozkłady przestrzenne.

Schemat kamery zaprojektowanej do badania rozkładu przestrzennego neutronów w plazmie wytworzonej w urządzeniu ITER, a także do wyznaczenia gęstości wydzielonej mocy, rozkładu przestrzennego cząstek α itp.

Detektory neutronowe przewidywane do zastosowania w kamerze neutronowej:

 1. detektor scyntylacyjny NE213 i jego właściwości spektroskopowe,
 2. detektor diamentowy i jego właściwości spektroskopowe,
 3. wyniki uzyskane za pomocą detektorów NE213 i diamentowego na innych tokamakach,
 4. komara uranowa (tzw. fission chamber) i jej zastosowanie jako głównego monitora neutronów w dużym zakresie wielkości strumienia tych neutronów.      
   
30 czerwca 2015, 13:00
"Rozwój metody Monte Carlo do obliczeń reaktorów jądrowych z czasową ewolucją w kierunku zwiększenia rozdzielczości przestrzennej rozwiązań"
Mgr inż. Natalia Krawczyk (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie metodą Monte Carlo w kontekście wykorzystania jej do rozwiązywania zagadnień związanych z transportem neutronów. Tendencja ta związana jest przede wszystkim z dostrzeżeniem w tej metodzie potencjału do uczynienia z niej solidnego narzędzia projektowego. Tym samym w trakcie najbliższego seminarium zostanie podjęta tematyka niwelowania uproszczeń istniejących w kodach Monte Carlo w celu możliwie najlepszego odwzorowania zjawisk fizycznych w reaktorach jądrowych i tym samym zwiększenia rozdzielczości przestrzennej rozwiązań.
Opisane również zostaną wybrane metody, które przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz możliwości modyfikowania istniejących kodów MC pozwalają na znacznie wydajniejsze obliczenia i co za tym idzie – bardziej precyzyjne rezultaty generowane podczas symulacji przeprowadzanych w MCNP.
Na koniec zaprezentowane zostanie możliwe rozwiązanie wykorzystujące metodę aproksymacji kolejnymi wielomianami Legendre’a, które może być przydatne w kontekście wykorzystania go do ciągłej reprezentacji wartości strumienia neutronów oraz zmiany gęstości materiałów (z uwzględnieniem różnej geometrii modeli obliczeniowych). Całość rozważań będzie stanowić podstawę oceny przydatności zaproponowanego rozwiązania do jego praktycznej implementacji w kodach Monte Carlo.
 
21 maja 2015, 13:00
"Termoelektryczność jako alternatywna metoda konwersji energii na przykładzie związków pół-Heuslerowskich"
dr inż. Krzysztof Gałązka (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

Termin „termosiła” nie jest obcy fizyce plazmy. Związek pomiędzy transportem ładunku a transportem energii (ciepła) istnieje również w przypadku nośników ładunku w ciele stałym: elektronów, bądź dziur. Wykorzystanie zjawiska współzależności obu procesów transportu oraz wiedzy z zakresu fizyki półprzewodników pozwala na konstruowanie urządzeń „pompujących” ciepło za pomocą przepływu ładunku, lub też na odwrót: indukujących przepływ ładunku przez przepływ ciepła. Są to ogniwa Peltiera i generatory termoelektryczne. Wystąpienie ma na celu przybliżenie tematu termoelektrycznej konwersji energii, z małym przypomnieniem fizyki półprzewodników i podanie parametrów fizycznych kluczowych dla uzyskania dobrych materiałów termoelektrycznych. Wymienione zostaną zarówno dobrze znane materiały, jak też najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie pozwalające na osiągnięcie najwyższych sprawności. W szczególności, jako przykład wykorzystane będą materiały pół-Heuslerowskie z rodziny XNiSn (X – Ti/Zr/Hf), które prelegent badał podczas doktoratu.
 
   
23 kwietnia 2015, 13:00
"PF-1000U - stan obecny i perspektywy"
dr inż. Marian Paduch (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

Przypomniana została zasada pracy urządzenia PF z elektrodami typu Maisera oraz efekty modernizacji tego urządzenia przeprowadzonej w ramach realizacji zadania badawczego pt. Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej w ramach strategicznego projektu badawczego pt. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Następnie przedstawione zostały diagnostyki zainstalowane przy PF (między innymi 16 kadrowa interferometria i systemy PIN diod oraz pomiarów neutronowych), a także te diagnostyki, które są wykorzystywane w ramach współpracy z innymi Instytutami naukowymi (np. NCBJ Świerk, Politechnika Praska, Instytut Kurczatowa). Dodatkowo, można było dowiedzieć się o prowadzonych przy szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej badaniach materiałowych. Omówione zostały także przeprowadzone w ostatnich latach sesje eksperymentalne. W podsumowaniu przedstawione były zamierzenia i perspektywy badań prowadzonych z wykorzystaniem urządzenia PF-1000U.
 
26 marca 2015, 13:00
"Badania numeryczne laserowej generacji wiązek jonów w oddziaływaniach z tarczami dwuskładnikowymi"
mgr inż. Jarosław Domański (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

W wyniku oddziaływania impulsu laserowego o dużej intensywności (>1022 W/cm2) z cienką tarczą (0,1-100 μm) generowane są jony o energiach nawet rzędu GeV, które mogą mieć zastosowanie np.: radiografia protonowa, szybki zapłon paliwa DT w fuzji laserowej (ICF), fizyka jądrowa, czy hadronowa terapia nowotworów. W referacie zostały omówione wyniki symulacji numerycznych laserowej generacji intensywnych wiązek jonów wykonanych przy pomocy opracowanej przez autora dwuwymiarowej wersji kodu „cząstka w komórce” (2D PIC). Obliczenia przeprowadzono na superkomputerze Hydra znajdującym się w ICM UW. Wyniki porównano z wcześniejszymi rezultatami obliczeń wykonanych przez autora z użyciem kodu 1D PIC (publ. Phys. Scripta. T161 (2014) 014030). Symulacje wykonano dla impulsów laserowych o czasie trwania 130 fs, długości fali 800 nm, i intensywnościach w zakresach od ~1021 W/cm2 do ~1023 W/cm2 dla polaryzacji kołowej (PK) i liniowej (PL) dobranych tak by energie impulsów były równe. Tarcze naświetlane laserem wykonane z wodorku erbu ErH3 i polistyrenu CH miały tę samą gęstość powierzchniową równą 0,6 g/m2. Wyniki uzyskane dla PL przy pomocy symulacji 1D PIC i 2D PIC pokazują dobrą zgodność zarówno średnich energii jonów jak i odchyleń standardowych ich energii. Symulacje 2D PIC wykonane przy PK wykazały pewne różnice parametrów wiązek jonów dla stosownych tarcz i zakresów gęstości mocy promieniowania laserowego. Wyniki tych obliczeń zostały przeanalizowane w referacie.
 
   
19 lutego 2015, 13:00
"'Specjalne' fale grawitacyjne"
dr Włodzimierz Natorf (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

Równania pola grawitacyjnego w ramach ogólnej teorii względności mają rozwiązania o charakterze falowym, przy czym fale te (jeśli istnieją) są w stanie odprowadzać energię z grawitujących układów izolowanych, tracących wówczas masę i moment pędu. Główną trudnością w możliwie ścisłym modelowaniu emisji fal i jej wpływu na parametry opisujące źródło jest nieliniowość równań Einsteina i brak dostatecznie ogólnych ich rozwiązań (oraz sformułowania np. problemu dwóch ciał). Jedną z możliwych dróg postępowania jest uczynienie dość niestandardowego założenia o geometrii (w szczególności: nie daje ono żadnych symetrii) i redukcja równań pola do układu z mniejszą liczbą funkcji i zmiennych.
 
"Rokującą" klasą geometrii są tzw. metryki algebraicznie zdegenerowane, dla których do rozwiązania zostaje jedno równanie na jedną funkcję trzech zmiennych, z których jedna pełni rolę czasu opóźnionego, znanego z elektrodynamiki, dwie pozostałe są współrzędnymi na sferze dwuwymiarowej. Mając tę funkcję jesteśmy w stanie zrekonstruować geometrię czasoprzestrzeni (poza obszarem źródeł).
Istnieją dwie ciekawe (z punktu widzenia fizycznego) podklasy metryk algebraicznie zdegenerowanych. Jedna od 1992 jest poznana na poziomie jakościowym w sposób pełny, druga - znacznie mniej. W przedstawionym referacie była mowa o problemach, jakie się tam napotyka, perspektywach i wynikach uzyskanych w latach 2003-2012. 
 
29 stycznia 2015, 13:00
"Wpływ korelacji pomiędzy energią a położeniem elektronów na ich mobilność w kierunku prostopadłym do pola magnetycznego"
mgr Dariusz Daniłko (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)

W obecności skrzyżowanych pól elektromagnetycznych, cząstki naładowane mogą poruszać się swobodnie wzdłuż pola magnetycznego, a także doznają dryfu w kierunku ExB. Natomiast ich ruch w kierunku pola elektrycznego jest, pomiędzy zderzeniami, ograniczony przez orbitę Larmorowską. Płynowe wyrażenie na mobilność cząstek w tym kierunku nie uwzględnia wpływu zmiany energii kinetycznej podczas ruchu cyklotronowego na kątowy rozkład prawdopodobieństwa zderzenia. Efektem tego jest niedokładne oszacowanie mobilności cząstek znajdujących się w silnym polu magnetycznym. Zagadnienie omówione zostało na przykładzie częściowo zjonizowanej plazmy o parametrach typowych dla silników Halla.
 
   
9 grudnia 2014, 13:00
"Refraction Index of Shock Compressed Water in the Megabar Pressure Range "
dr Katarzyna Jakubowska (obecnie na stażu naukowym w CELIA - University of Bordeaux, Bordeaux, Francja)

The interest related to behavior of water is largely justified by planetological research and it has been the subject of several works. Together with ammonia and methane, water is one of the main elements of the mantles of giant planets like Uranus and Neptune. The observation of a large and asymmetric magnetic field in those planets has prompted the idea that the field is originated in the mantle. Since the dynamo effect requires the presence of a conductive material, a phase transition to the metallic state has been suggested. Such phase transition has been evidenced in molecular dynamics simulations.
 
The study of the optical properties of compressed water, of its refraction index n and its reflectivity R can allow getting information related to the microscopic structure of water and its transition towards a metallic state (i.e. how the energy gap is approaching closure). Experimentally by increasing the pressure we observed an increase in water absorption followed by a large increase of R when a conductive state is achieved.
In this contribution, we present the results of experiments performed at the LULI and RAL laboratories. A water sample was compressed to Mbar pressure by a laser-driven shock. We used VISAR diagnostics to measure the shock and fluid velocities. This allowed obtaining experimental points on the equation of state (EOS) of water, which were in fair agreements with the SESAME tables. 
 
20 listopada 2014, 14:00
"Fast neutrons available through beam-plasma reaction driver by the laser system PALS"
dr Josef Krása (Institute of Physics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic)

The talk was focused on generation of neutrons with energy of 2.45 MeV and >12 MeV through the D-D and D-Li fusion reactions, respectively, driven by the laser system PALS. Dr Josef Krasa presented the experiment devoted to the production of alpha particles through the p-B reaction as well as described new experimental diagnostics as a target inductive probe for detection of a return current through the target as well as loop antennas for detection of electromagnetic pulses produced via laser-matter interaction. Moreover, the prelegent provided short information and some pictures about actual status of the ELI-Beamlines project.
 
   
30 października 2014, 13:00
"Udział IFPiLM w programie W7-X"
dr Monika Kubkowska
 
 
2 października 2014, 13:00
"Badania transformacji energii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej w wyniku oddziaływania tego promieniowania z płaskimi tarczami "
mgr Zofia Kalinowska
 
   
5 czerwca 2014, 13:00
"Anizotropia radialna – nowy parametr do oceny emisji neutronów w układach 'plasma focus'"
dr Sławomir Jednoróg
 
 
8 maja 2014, 11:15
"Ograniczenia fizyczne przestrzeni operacyjnej fuzji jądrowej"
dr hab. Andrzej Gałkowski
Sala Seminaryjna Doświadczalna (SSD)
ul. Hoża 69 
 
   
24 kwietnia 2014, 13:00
"Przetwarzanie i analiza danych pomiarowych w systemie detektora GEM w diagnostyce plazmy"
dr Tomasz Czarski
 
 
27 marca 2014, 13:00
"Nowe aspekty zastosowania metody aktywacyjnej do pomiarów neutronów prędkich w urządzeniach jądrowych i termojądrowych"
dr Rafał Prokopowicz
   
18 marca 2014, 11:15 
"Szybki zapłon w fuzji z utrzymaniem inercyjnym: problemy i perspektywy"
dr Piotr Rączka
Sala Seminaryjna NCBJ
ul. Hoża 69 
 
 
27 lutego 2014, 13:00
"Porównanie wyników eksperymentalnych z obliczeniowymi dla układu podkrytycznego sterowanego neutronami z reakcji DT"
mgr inż. Ewa Łaszyńska
 
   
23 stycznia 2014, 13:00
"Diagnostyka twardego promieniowania X i promieniowania gamma w układach tokamak z wykorzystaniem detektorów scyntylacyjnych"
dr Jacek Rzadkiewicz
 
 
17 grudnia 2013, 11:15
"Projekt budowy detektora GEM dla diagnostyki KX1 na tokamaku JET"
dr Maryna Chernyshova
 
   
26 listopada 2013, 13:00
"Zasada korespondencji w przypadku układów chaotycznych"
mgr Agnieszka Szelecka
 
 
1 października 2013, 13:00
"Modelowanie plazmy wykorzystujące podejście Particle In Cell (PIC) oraz przybliżenie centrum wiodącego dla elektronów przy założeniu powolnego ich dryfu wzdłuż kanału silnika Halla"
mgr Dariusz Daniłko
 
   
27 czerwca 2013, 13:00
"Samouzgodnione modelowanie plazmy w tokamaku JET za pomocą kodu COREDIV"
mgr inż. Irena Ivanova-Stanik
 
 
18 czerwca 2013, 11:15
"Nowe możliwości badań plazmy laserowej i akceleracji cząstek naładowanych w perspektywie projektu budowy 240-TW lasera światłowodowego o repetycji 10 kHz"
dr Paweł Gąsior
Sala Seminaryjna NCBJ
ul. Hoża 69 
 
   
28 maja 2013, 13:00
"Jednowymiarowe modelowanie plazmy w silnikach typu Halla – przyścienny transport elektronów"
mgr Jan Miedzik
 
 
21 maja 2013, 11:15
"Laserowe napędzanie mikro-pocisków/strumieni plazmowych - historia i stan obecny"
dr Stefan Borodziuk
Sala Seminaryjna NCBJ
ul. Hoża 69 
 
   
25 kwietnia 2013, 13:00
"Hydrodynamiczna laserowa akceleracja gęstej materii i możliwości wykorzystania w „impact fast ignition”"
dr Stefan Borodziuk
 
 
28 lutego 2013, 14:00
"Wybrane zagadnienia z ochrony radiologicznej"
mgr Urszula Kołodziej
 
 
19 lutego 2013, 11:15
"Laserowa fuzja termojądrowa: stan obecny, wyzwania i perspektywy"
prof. Jan Badziak
Sala Seminaryjna NCBJ
ul. Hoża 69 
 
 
12 lutego 2013, 13:00
"Promieniowanie wokół nas"
dr Sławomir Jednoróg
 
 
29 stycznia 2013, 13:00
"Odparowanie metalu z płyty wolframowej bombardowanej strumieniem plazmy wytwarzanej w urządzeniu PF-1000U"
dr Grzegorz Pełka
 
 
15 stycznia 2013, 11:15
NCBJ, Hoża 69
"Diagnostyka plazmy w oparciu o przesunięcia energetyczne linii rentgenowskich"
dr Jacek Rzadkiewicz
 
 
18 grudnia 2012, 13:00
"Narażenie radiacyjne przy dużych urządzeniach fuzyjnych po eksperymentach z D-D (na podstawie eksperymentu PF-1000)"
dr Sławomir Jednoróg
 
 
11 grudnia 2012, 13:00
"Investigations with the 4 kJ PF device in the University of Sofia"
Prof. Aleksandr Borisov Blagoev (Faculty of Physics, University of Sofia, Bulgaria)
 
 
13 listopada 2012, 13:00
"Laserowa akceleracja jonów przy ultra-wysokich natężeniach impulsu laserowego – symulacje numeryczne"
mgr inż. Jarosław Domański
 
 
30 października 2012, 13:00
"System pomiarowy detektora GEM dla diagnostyki JET KX1"
dr Tomasz Czarski
 
 
25 września 2012, 14:00
"Plazmowe silniki satelitarne w IFPiLM – bieżące projekty i perspektywy"
dr Jacek Kurzyna
 
 
19 czerwca, 13:00
"Badanie procesów generacji i zastosowania jonów produkowanych laserem dla modyfikacji materiałów półprzewodnikowych"
mgr inż. Marcin Rosiński
 
"Badanie własności kodepozytu i pyłu w urządzeniach tokamak z wykorzystaniem technik laserowych i specjalnych metod diagnostycznych"
mgr inż. Paweł Gąsior
 
 
18 czerwca 2012, 14:00
"Transmutacje jądrowe i reaktory podkrytyczne"
dr Aleksander Polański (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
 
 
24 maja 2012, 13:00
"Badanie parametrów i dynamiki plazmy w urządzeniu PF-1000 w fazach formowania i rozpadu kolumny plazmowej metodą wielokadrowej interferometrii laserowej"
mgr Tomasz Chodukowski
 

22 maja 2012
"Badania zanieczyszczeń plazmy termojądrowej w tokamaku JET metodą spektroskopii z zakresu VUV"
dr Agata Czarnecka
 

6 marca 2012, 10:00-14:15
"Seminarium sprawozdawcze IFPiLM dotyczące roku 2011"

Sprawozdanie dotyczy prac zrealizowanych w roku 2011 zgodnie z planem zadaniowym IFPiLM na rok ubiegły i obejmujących wszystkie projekty badawcze. Wyniki prac będą prezentowane przez kierowników Oddziałów i osoby przez nich upoważnione.

Program seminarium sprawozdawczego jest następujący:

10:00 – 11:30 Prezentacje dotyczące prac zrealizowanych w OPWL prof. Jan Badziak prof. nadzw. Tadeusz Pisarczyk dr Monika Kubkowska

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:30 Prezentacje dotyczące prace zrealizowanych w OPPM dr Marek Scholz (ewentualnie także inne osoby z OPPM)

13:30 – 14:00 Prezentacja danych ogólnych dotyczących działalności naukowej IFPiLM w 2011r. prof. nadzw. Jerzy Wołowski

14:00 – 14:15 Podsumowanie sprawozdania dyrektor instytutu prof. nadzw. Andrzej Gałkowski.

 

7 lutego 2012, 13:00
"Rozwój detektorów typu GEM dla diagnostyki rentgenowskiej na JET"
dr inż. Marek Scholz
 

7 grudnia 2011, 13:00
"Semiconductor detectors for soft X-ray spectroscopy in hot plasmas diagnostics: identification, actual results and prospects"
dr Frantisek Dubecky (Instytut Elektrotechniki, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacka)

29 listopada 2011, 13:00
"Projekt diagnostyk miękkiego promieniowania X dla stellaratora W7-X"
dr Monika Kubkowska

26 października 2011, 13:00
"Projekt 12 GeV dla akceleratora CEBAF w Jefferson Lab"
mgr inż. Tomasz Pławski (Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, Virginia, USA)

10 marca 2011
„X-ray spectroscopy of hot dense plasmas: from basic principles to advanced applications”
prof. Oldrich Renner (Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze)

15 lutego 2011
"Wytwarzanie strumieni plazmowych i akceleracja makro-cząstek za pomocą lasera w zastosowaniu do ICF oraz badań astrofizycznych"
dr hab. Tadeusz Pisarczyk

02 lutego 2011
"Diagnostyka erozji i depozycji oraz usuwanie paliwa z wewnętrznych elementów reaktorów termojądrowych na tle problematyki oddziaływań plazma-ściana"
mgr inż. Paweł Gąsior

27 stycznia 2011
"Resent results on the DPF use in radiation material sciences intended for the main-stream fusion researches"
Prof. Vladimir Gribkov

20 stycznia 2011
Micro-Pattern Gas Detectors
prof. Wojciech Dominik (University of Warsaw)

02 grudnia 2010
Konferencja IAEA w Daejon (Korea Płd.) - co nowego w fuzji
dr Zygmunt Składanowski

09 listopada 2010
"Inhibition and cleaning of Tritium codeposits from Carbon PFCs in ITER by Nitrogen-based chemistry and laser in reactive atmosphere"
Daniele Alegre (CIEMAT)

17 czerwca 2010
Projekt reaktora termojądrowego ITER w Cadarache
Instytut Problemów Jądrowych
Dział Szkolenia i Doradztwa IPJ
godz. 11.30
Doc. dr hab. Andrzej Gałkowski

13 maja 2010
Zastosowanie układów FPGA w budowie aparatury pomiarowe
dr inż. Krzysztof Poźniak

05 listopada 2009
The EFDA workprogramme
Centrum Zielna, godz. 15.45
Sala "Warszawa/Berlin"
Dr. Jérôme Paméla (EFDA Leader)

09 kwietnia 2009
Study of impurity behaviour during RF heating at JET. Determination of Ni impurity density by VUV emission spectroscopy
Agata Czarnecka (IFPiLM)

19 marca 2009
Modernizacja systemu aktywacji neutronowej KN2
Jacek Kaczmarczyk (IFPiLM)

12 marca 2009
Pomiary aktywacyjne neutronów na JET i analiza dotychczas uzyskanych wyników
Adam Szydłowski (IPJ)

12 lutego 2009
Refrakcja promieniowania podczerwonego w geometrii diagnostyki interferometrycznej JET
Bohdan Bieg (AM)

20 listopada 2008
Implementation of contemporary gamma spectrometry for neutron activation analysis
Sławomir Jednoróg (IPPLM)

13 listopada 2008
Nieliniowa dynamika elektrostatycznych modów plazmowych wzbudzanych wysokoenergetycznymi jonami na progu stabilności układu - model Berka-Breizmana
Jarosław Zaleśny (IPPLM)

06 listopada 2008
Problemy kalibracji spektrometrów EUV/Soft-X ray
Ireneusz Książek (UO)

30 października 2008
Zagadnienie konwekcji-dyfuzji w obszarze plazmy brzegowej tokamaka. Przepływ wsteczny
Sebastian Głowacz (IPPLM)

25 września 2008
JET Neutron Activation Diagnostic (KN2) – proposal for upgrading
Marek Scholz (IPPLM)

16 czerwca 2008
Nieliniowe oddziaływanie szybkich jonów z falami elektromagnetycznymi w plazmie.
Jarosław Zaleśny

27 lutego 2008
TOFOR - spektrometr neutronów o energii w zakresie 2.5MeV
Adam Szydłowski (IPJ)

17 maja 2007
Wybrane problemy wykorzystania materiałów nadprzewodnikowych
w reaktorach jądrowych
Jacek Sosnowski
(Instytut Elektrotechniki)

16 kwietnia 2007
Projekt reaktora fuzji jądrowej ITER w Cadarache
Wykład odbędzie się w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej o godz.10.00
Andrzej Gałkowski
(IFPiLM)

18 stycznia 2007
Optical calibration to establish alignment of the High Resolution Thomson Scattering in JET
Marcin Rosiński (IPPLM)

09 listopada 2006
Neutron activation measurements on magnetic confinement devices
Marek Scholz (IPPLM)

12 października 2006
Relative calibration of the X-ray crystal spectrometer at JET
Agata Czarnecka (IPPLM)

26 kwietnia 2006
EFDA Programme on Socio Economic Studies
Christian Eherer (EFDA CSU Garching)

16 lutego 2006
Why DEMO? - scientific and economic issues of PPCS brought up at 13th EFPW
Paweł Gąsior (IPPLM)

19 stycznia 2006
Nowoczesne techniki zarządzania projektami (in Polish)
Paweł Strzyżewski (IPJ)

18 stycznia 2006
Optical calibration to establish the alignment of the High Resolution Thomson Scattering in JET
Maricn Rosiński

15 grudnia 2005
Diagnostyka rentgenowska dla oddziaływania plazmy ze ścianą w JET (in Polish)
Agata Czarnecka & Marcin Rosiński (IFPiLM)

17 listopada 2005
Pomiary promieniowania X na tokamaku (in Polish)
Leszek Ryć (IFPiLM)

19 października 2005
Materials for the plasma-facing components of fusion reactors Wykład odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (sala 134, 15:00)
Hans-Harald Bolt (IPP Greifswald)

13 października 2005
Diagnostyki neutronowe: podstawy teoretyczne (in Polish)
Adam Szydłowski (IPJ)

06 października 2005
Diagnostyki neutronowe na tokamaku (in Polish)
Marek Scholz (IFPiLM)

22 września 2005
Detektory aktywacyjne w pomiarach widm neutronów z reakcji termojądrowych (in Polish)
Krzysztof Pytel & Rafał Prokopowicz (IEA)

17 maja 2005
Status of EFDA-JET and plans for 2005/2006 and beyond
Michael Watkins (EFDA-JET)

14 kwietnia 2005
Europejski program badania syntezy termojądrowej (in Polish)
Andrzej Gałkowski (IFPiLM)

06 kwietnia 2005
Wendelstein 7-X and diagnostics
German-Polish Seminar

01 kwietnia 2005
Plasma-wall interaction studies at TEXTOR
Volker Philipps (FZ Juelich, Germany)

03 lutego 2005
Projekt stellaratora Wendelstein 7-X: modelowanie plazmy brzegowej (in Polish)
Roman Zagórski (IFPiLM)

06 lutego 2005
12th European Fusion Physics Workshop, Eynsham, Oxfordshire, United Kingdom, December 6-8, 2004 - the participant report
Paweł Gąsior (IPPLM)

m

 
HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.